Teatterimuseo

Opetusyhteistyö kartutti esitystaiteen aineistoja

21.05.2024

Teatterimuseo, Esitystaiteen keskus – Eskus ja Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaine toteuttivat kevätlukukaudella esitystaiteen nykydokumentointiprojektin, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa esitystaiteen toimijoiden työskentelystä ja taiteellista toimintaa koskevista näkemyksistä.

Kurssin lopputuloksena museon kokoelmat karttuivat yhdeksällä esitystaiteen ajankohtaisia teemoja käsittelevällä haastattelulla, jotka muodostavat kiinnostavan läpileikkauksen aikamme esitystaiteen tekijöihin ja moninaisiin lähestymistapoihin. Haastattelut avasivat näkökulmia esimerkiksi esiintyjän ja katsojan väliseen vuorovaikutukseen sekä tekijöiden näkemyksiin tekstistä, tilasta ja yhteisön merkityksestä. Esille nousivat myös vallankäytön kysymykset ja teorioiden merkitys – tai  merkityksettömyys – työskentelyprosessille.

Kurssilla esitystaide ymmärrettiin väljästi noudattaen Eskuksen määritelmää, jonka mukaan esitystaide kattaa ”monenlaisia esittämisen ja esiintymisen muotoja, tyylejä ja työskentelytapoja. - - sille on tyypillistä ottaa vaikutteita sekä muista taiteenlajeista että kulttuurisista käytännöistä ja hyödyntää niitä osana esityksen tekemistä”. Tämä avoin lähestyminen näkyi hienosti myös kurssilaisten toteuttamissa haastatteluissa.

Kurssin suunnittelu aloitettiin syksyllä 2023 ja Eskuksen edustajat olivat aktiivisesti mukana suunnittelussa ja tekivät myös ehdotuksia haasteltaviksi. Osa opiskelijoista myös ehdotti uusia nimiä listan ulkopuolelta. Kurssin alussa Eskus järjesti kaksi luentoa, jotka perehdyttivät osallistuja esitystaiteeseen, sen tekijöihin ja kentän rakenteisiin sekä toimintaperiaatteisiin. Opiskelijat tutustuivat aiheeseen myös taustakirjallisuuden avulla. Me museolta neuvoimme haastattelujen tekemisessä ja arkistonhoitaja Eeva Mustonen opasti tarvittavien sopimusten laatimisessa.

Ennen haastattelua jokainen opiskelija perehtyi valitsemaansa taiteilijaan ja tämän työhön etsimänsä taustamateriaalin, ja jos mahdollista, esitysvideoiden avulla. Tavoitteena oli, että osallistujat oppivat etsimään, arvioimaan ja analysoimaan lähdeaineistoja, käyttämään erilaisia arkistoja, luomaan haastattelun rungon ja kysymykset, toteuttaman haastattelun ja dokumentoimaan sen. Haastattelurungot käytiin läpi yhteisissä tapaamisissa yliopistolla. Haastattelut myös litteroitiin.

Kurssin lopuksi opiskelijat esittelivät haastattelujen tuloksia koko ryhmälle ja purimme yhdessä kurssilta saatuja kokemuksia myös oppimisprosessin näkökulmasta.

Museolle projekti oli antoisa. Kurssi tuki valtakunnallisen toimintasuunnitelmamme tavoitetta lisätä yhteistyötä vapaan kentän kanssa ja kartuttaa siihen liittyviä aineistoja. Koska ideointivaihe ja vastuut jaettiin kolmen toimijan kesken, työmäärä oli maltillinen kaikkien näkökulmasta. Parasta kaikessa oli työskentely asialle omistautuneiden ja erinomaista työtä tehneiden opiskelijoiden kanssa. Heille, haastatteluihin osallistuneille taiteilijoille, Eskuksen toiminnajohtaja Eeva Bergrothille ja tuottaja Titta Haliselle sekä yliopistonlehtori Katri Tanskaselle lämmin kiitos hienosta yhteistyöstä.

Johanna Laakkonen, museonjohtaja

 

Kuva: Titta Halinen

  

Haku