Teatterimuseo

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistäminen Teatterimuseossa

27.11.2020

Olemme Teatterimuseossa sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta kaikilla toiminta-alueillamme. Olemme tietoisia rakenteellisen rasismin muodoista taiteen ja kulttuurin toimialalla ja haluamme aktiivisesti osaltamme purkaa niitä.  

Teatterimuseo on muistiorganisaatio, valtakunnallinen vastuumuseo, jonka toimialaan kuuluvat kotimainen ammatillinen teatteri, tanssi, ooppera, sirkus ja esitystaide. Museon vastuulla oleva kenttä on laaja ja jatkuvasti elävässä ja kehittyvässä tilassa. Museo kantaa huolta siitä, että koko monimuotoisen esittävien taiteiden kentän äänet tulevat kuulluksi museon tallennus- ja näyttelytyössä.  

Olemme tietoisia rasismin ja syrjinnän vastaisen työn vaatimasta pitkäjänteisyydestä. Meillä, kuten koko esittävien taiteiden kentällä, on vielä paljon työtä tehtävänä. Tavoitteenamme on aktiivisesti kehittää toimintatapojamme ja toimintakulttuuriamme siten, että antirasistinen työote leikkaisi läpi museon kaiken toiminnan.  

Haluamme kantaa vastuumme moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja antirasismin edistämisessä. Haluamme, että Teatterimuseo on turvallinen ja kannustava paikka myös erilaisiin vähemmistöihin kuuluville Suomessa.

Näyttelytoiminta ja yleisötyö

Teatterimuseossa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai häirintää. Haluamme että museossa on kannustava ja turvallinen ilmapiiri, jossa jokaisella, niin työntekijällä kuin näyttelyvieraalla on hyvä olla. Emme tee oletuksia kenenkään kulttuurista, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, terveydestä tai toimintakyvystä. Jokainen määrittelee itse itsensä ja puhuu omasta kokemuksestaan, ei toisten puolesta. Teatterimuseon turvallisemman tilan periaatteet löytyvät museon verkkosivuilta ja näyttelystä. Työpajojen ja yleisötyön tapahtumien alussa solmitaan draamasopimus.

Teatterimuseon toimintakenttä on viime vuosina laajentunut eivätkä vuonna 2010 avatut pysyvät näyttelyt kaikilta osin kuvasta taidealan kokonaisuutta. Näyttelykokonaisuutta uudistetaan ja kehitetään parhaillaan, sen uusia sisältö- ja toimintapainotuksia tukee uudenlainen yhteistyö taidekentän kanssa. Uusi pysyvä näyttely avataan kokonaisuudessaan syksyllä 2023. Työskentelemällä yhdessä taidekentän kanssa museo haluaa tuottaa esittävien taiteiden monimuotoisuutta kuvastavan ja aidosti moniäänisen näyttelyn.  

Taiteilijat, yhteisöt ja kentän muut toimijat on kutsuttu mukaan kirjoittamaan ja kuratoimaan oman taiteensa tarinaa ja kaanonia ja vaikuttamaan siihen, mitä ja miten taiteesta kerrotaan yleisölle. Haluamme aktiivisesti kutsua marginaalissa olevia taiteen tekijöitä mukaan työhön. Prosessia edistetään erityyppisillä sisällöntuotantoa monipuolistavilla hankkeilla, joissa itse taiteentekijät ovat keskiössä. Yksi mittava osallistava yhteistyöhanke toteutetaan Museoviraston myöntämällä innovatiivisten hankkeiden apurahalla ja hankkeeseen palkattu tuottaja on marraskuun alussa aloittanut työnsä museossa.

Jotta näyttelymme ja yleisötyömme olisi saavutettavaa, olisi tärkeää tarjota sisältöjä myös vähemmistökielillä. Tällä hetkellä museon näyttelykielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Näyttelyiden toteuttamiseen muilla kielillä asettaa rajansa käännöksiin käytettävissä olevat resurssit. Tunnistamme haasteet, mitkä erityisesti taloudelliset raamit asettavat. Pyrimme kiertämään esteet ja keksimään uusia ratkaisuja mahdollisimman laajasti ja tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin.  

Yleisötyössä huomioidaan erityisryhmät muokkaamalla tarjontaa kunkin asiakasryhmän tarpeisiin ja toteuttamalla erilaisia hankkeita. Museolla on vuosien kokemus erilaisten erityisryhmien kanssa toimimisessa. Jokaisen ryhmän käynti jättää pysyvän jälkensä museon toimintaan ja museo haluaa oppia yhteistyöstä. Erilaisissa tapahtumissa on mahdollista tarjota palveluita ja sisältöä myös laajemmalla kielipaletilla. Etsimme sopivaa hankerahoitusta käännösten toteuttamiseen.

Kokoelmat  

Teatterimuseo on valtakunnallinen vastuumuseo, jonka toimintaa ohjaa ja säätelee museolaki. Museon tallennustyötä ohjaavat lisäksi Teatterimuseon säätiön säännöt, kokoelmapolitiikka ja tallennussuunnitelma. Tallennusalueena on kotimainen ammatillinen teatteri, tanssi, ooppera, sirkus ja esitystaide. Museo vastaanottaa aineistolahjoituksia esimerkiksi esittävien taiteiden kentän instituutioilta ja ryhmiltä, järjestöiltä sekä yksityishenkilöiltä.  

Perinteiset esittävien taiteiden muodot ovat Suomessa edustaneet enimmäkseen niin sanottua valtaväestöä, ja Teatterimuseon tähän mennessä karttuneet kokoelmat painottuvat vastaavalla tavalla. Vuonna 2019 Teatterimuseon tallennusaluetta laajennettiin sisältämään myös esitystaide ja sirkus. Vielä emme osaa arvioida, lisäävätkö näiden aineistot moniäänisyyttä myös BIPOC-näkökulmista.  

Moniäänisyys ja erilaisien vähemmistöjen huomioiminen ovat Teatterimuseon kokoelmatyössä tavoitteina selviä, ja ne todetaan myös museon kokoelmapolitiikassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi jatkossa on tarve aiempaa monipuolisemmin arvioida kokoelmia ja tunnistaa niiden aukkokohtia. Marginaaliin jäävien alueiden, toimijoiden ja toimintatapojen tunnistaminen ja huomioiminen on prosessi, joka edellyttää yhteistyötä.

Työskentely yhdessä esittävien taiteiden kentän toimijoiden kanssa on olennainen osa Teatterimuseon kokoelmatyötä. Yhteistyön edistämiseksi on esimerkiksi kutsuttu tallennustyöryhmiin kentän edustajia sekä järjestetty seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja osallistavan aineistokeruun hankkeita. Mahdollisuuksien mukaan on myös lähdetty mukaan kentän edustajien ehdottamiin hankkeisiin. Jatkossa yhteistyössä on tärkeää keskittyä myös yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja antirasismin teemoihin.

Ammatillisen esittävän taiteen aineistoja tallentaa Teatterimuseon lisäksi moni muu muistiorganisaatio, ja joidenkin tallennusalue liittyy suoraan BIPOC-näkökulmiin. Oman alansa valtakunnallisena vastuumuseona Teatterimuseo tekee tiivistä tallennusyhteistyötä muiden museoiden ja arkistojen kanssa. Esittävien taiteiden harrastajien aineistot eivät kuulu Teatterimuseon tallennualueelle, mutta Teatterimuseo haluaa herättää valtakunnallista keskustelua myös tämän alueen suunnitelmallisesta huomioimisesta. Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden teemojen tulee olla osa tätä harrastajakentän ja muistiorganisaatioiden kanssa käytävää keskustelua.

Kulttuuriperintöä tallennettaessa on taattava moniäänisyys ja kehitettävä aineistojen saatavuutta, mutta samalla on huomioitava tietosuoja. Näiden tavoitteiden yhdistämisessä on omat haasteensa, jotka nekin edellyttävät yhteistyötä useiden tahojen kesken.

Teatterimuseo yhdenvertaisena työpaikkana  

Teatterimuseo ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Jokaisella teatterimuseolaisella on oikeus kokea olonsa turvalliseksi ja tehdä työnsä avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Jokaisella teatterimuseolaisella on myös velvollisuus rakentaa yhdenvertaista työyhteisöä. Työnantajana Teatterimuseo kantaa vastuuta tasa-arvosta ja haluaa ottaa erilaiset ihmiset ja näkökulmat huomioon. Teatterimuseolla on lain vaatimat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat.

Kun Teatterimuseoon rekrytoidaan uutta henkilökuntaa, valintaperusteet eivät sulje ketään pois iän, sukupuolen, taustan tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Valinnassa painottuu tehtävään vaadittava ammattitaito ja -kokemus.  

Teatterimuseon toimintaa ohjaa museolaki, joka edellyttää museoammatillisiin tehtäviin valittavilta tiettyä muodollista koulutusta. Tunnistamme yhteiskunnassa piilevät rakenteet, jotka ohjaavat esimerkiksi koulutukseen hakeutumista. Monesti rekrytoinnissa ollaan tilanteessa, jossa ei ole valittavissa sellaisia tehtävän muodollisen pätevyyden täyttävää henkilöä, joka ei edustaisi valtaväestöä. Haluamme kuitenkin toimia rakenteellista rasismia vastaan ja ottaa käyttöön esimerkiksi anonyymin rekrytoinnin uusia tehtäviä täytettäessä.  

Kehittäminen ja seuraavat askeleet

Tiedostamme, että toimintaamme voisi entisestään kehittää. Teatterimuseon toiminta perustuu avoimuudelle ja luottamukselle. Pyrimme tulevaisuudessa kehittämään toimintaamme entistä selkeämmäksi, läpinäkyvämmäksi ja yhdenvertaisemmaksi.  

 • Tavoitteenamme on tunnistaa taide- ja kulttuurialojen marginaaliryhmät ja heidän tarpeensa sekä luoda toimintamalleja heidän saamisekseen osaksi taidekenttää.
 • Näyttelyiden uudistaminen yhteistyössä taidekentän kanssa lisää kentän ja museon välistä vuoropuhelua ja odotamme hankkeen etenemistä innolla. Pyrimme hankkeessamme tuomaan taiteen ja taiteilijoiden moninaisuuden näkyviin ja kaikki äänet kuuluviin.  
 • Pyrimme löytämään keinoja rahoittaa näyttelyiden ja palveluittemme tarjoamisen vähemmistökielillä ja vähemmistöryhmille.
 • Pyrimme ottamaan myös oheisohjelmien  suunnitteluun ja toteuttamiseen mukaan rohkeammin eri taide- ja kultuurialojen marginaaliryhmiä ja tuomaan esiin tarinoiden ja immersiivisten pelillisten tapahtumien sisältöjen kautta rasismin ja syrjinnän vastaista työtä.
 • Toteutamme ja pyrimme suunnittelemaan yleisötyöhankkeita, joissa erityisesti voimme edistää vuoropuhelua ja samalla kehittää omaa osaamistamme.
 • Otamme rekrytoinnissa käyttöön anonyymin rekrytoinnin.
 • Kiinnitetään huomiota arkipuheeseen ja puhekieleen mahdollisesti pesiytyneisiin rasistisiin ilmaisuihin.  
 • Laaditaan Teatterimuseon antirasistisen ja syrjinnän vastaisen toiminnan ohjeet ja pidetään huolta, että ne huomioidaan kaikessa toiminnassa.
 • Kutsumme ulkopuolisia asiantuntijoita keskustelemaan kanssamme esittävien taiteiden aineistoista BIPOC-näkökulmista.  
 • Järjestämme kokoelmien seminaarin yhdenvertaisuudesta, moninaisuudesta ja antirasismista kokoelmatyössä. Käynnistämme käytännön toimia kokoelmien monipuolistamiseksi.
 • Tulevan kokoelmahallintajärjestelmän myötä lisäämme aineistojen saavutettavuutta julkaisemalla asteittain ja mahdollisuuksien mukaan luettelointitietoja ja digitaalisia aineistoja verkossa Finnan kautta.
 • Kehitämme pitkäjänteistä työtä ja toimintamalleja. Tavoitteenamme on, että antirasistinen työote leikkaisi läpi museon kaiken toiminnan.
 • Kuulemme mielellämme kenttää herkällä korvalla ja olemme valmiita muuttamaan toimintatapojamme ja kehittämään toimintaamme yhdessä taidekentän kanssa.  

Haluamme kannustaa taidealan toimijoita avoimeen vuoropuheluun kanssamme. Voitte ottaa meihin yhteyttä yhdenvertaisuusasioissa:  

Museonjohtaja Raija-Liisa Seilo, 040 1922 301, raija-liisa.seilo @ teatterimuseo.fi

Haku