Teatermuseet

3D-digitalisering av dansdräkter med specialunderstöd från UKM

08.01.2019

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade Teatermuseet ett understöd om 30 000 euro för 3D-digitalisering av dansdräkter. Under det tvååriga projektet undersöker man metoder som passar för 3D-digitalisering av scenkostymer, gör testskannande och undersöker vilken metod som ger bäst resultat. När den lämpligaste metoden valts, digitaliserar man 10-20 av dansdräkterna i våra samlingar. Färdigt material presenteras i Teatermuseets utställningar och på webbsidorna.

Teatermuseet har behov av att främja tillgängligheten av de dansdräkter som finns i samlingarna, men dräkterna lider av att tas fram, vara till påseende eller undersökas och sedan packas in igen. Det behövs nya metoder. 3D-digitaliseringen är ett intressant alternativ, men hur digitaliserar man en hel scenkostym så, att man skulle ha verklig nytta av det i undervisnings-, forsknings- och utställningssammanhang samt inom kommersiell tillämpning? En 3D-digitaliserad dräkt borde man t.ex. kunna zooma in så, att man får kunskap om tygets struktur och dräktens framställningssätt. Utöver det upplösande som zoomandet ger möjlighet till behövs precision i fråga om mått, geometri och färgåtergivning.

I Teatermuseets 3D-digitaliseringsprojekt utreder man vilken 3D-skanningsmetod som ger det bästa slutresultatet och skulle vara lämpligast för digitaliseringen av dylika samlingar. Utredningar, iakttagelser och resultat, som gjorts under tiden för projektet, publiceras så att museifältet och andra aktörer kan tillgodogöra sig materialet.

Digitaliserade dräkter kommer vi att presentera i Teatermuseets kommande utställningar och på webbsidorna är de tillgängliga för alla intresserade bosatta i Finland. Ifall nyttjanderättigheterna för de utvalda dräkterna medger det, publiceras delar av 3D-digitaliseringarna som öppna data.

Projektet påbörjas år 2019 och fortsätter till år 2020.

Tilläggsuppgifter:
Sanna Brander, amanuens, sanna.brander@teatterimuseo.fi
Ilona Kemppainen, informatör, ilona.kemppainen@teatterimuseo.fi

 

Haku