Teatermuseet

Främjande av likställdhet och jämställdhet i Teatermuseet

02.12.2020

Vi har i Teatermuseet förbundit oss att främja likställdheten och jämställdheten inom alla våra verksamhetsområden. Vi är medvetna om den strukturella rasismens former på konstens och kulturens områden och vi vill för vår del aktivt bryta ner dem.

Teatermuseet är en minnesorganisation, ett riksomfattande ansvarsmuseum, och till dess verksamhetsområden hör inhemsk professionell teater, dans, opera, cirkus och performancekonst. Fältet som museet ansvarar för är vidsträckt och befinner sig i ständig utveckling. Museet bär omsorg om att hela det mångfacetterade scenkonstfältets röster blir hörda i museets lagrings- och utställningsarbete.

Vi är medvetna om den långsiktighet arbetet mot rasism och diskriminering kräver. Vi, liksom hela scenkonstfältet, har ännu mycket arbete framför oss. Vår målsättning är att aktivt utveckla våra verksamhetssätt och vår verksamhetskultur så, att ett antirasistiskt grepp skulle genomsyra hela museets verksamhet.

Vi vill bära vårt ansvar då det gäller att främja mångfalden, jämställdheten och antirasismen. Vi vill att Tetarmuseet är en trygg och uppmuntrande plats också för dem som hör till olika minoriteter i Finland.

Utställningsverksamhet och publikarbete

Teatermuseet godkänner inte någon form av diskriminering eller ofredande. Vi vill att museet ska ha en uppmuntrande och trygg atmosfär, där alla, såväl arbetstagare som utställningsbeökare har det bra.Vi gör inga antaganden om någon människas kultur, kön, sexualitet, hälsa eller funktionsförmåga. Var och en definierar sig själv och talar av egen erfarenhet, inte någon annans. Principerna för Teatermuseets tryggare utrymme finns på museets nätsidor och vid utställningen. Vi knyter ett drama-avtal i början av våra verkstäder och vårt publikarbete.

Teatermuseets verksamhetsfält har under de senaste åren utvidgats och de permanenta utställningar som öppnades år 2010 beskriver inte till alla delar konstfältet som helhet. Utställningshelheten förnyas och utvecklas som bäst, dess nya prioriteringar i innehåll och verksamhet stöder ett nytt slags samarbete med konstfältet. En ny permanent utställning öppnas i sin helhet hösten 2023. Genom att arbeta tillsammans med konstfältet vill museet producera en mångstämmig utställning som beskriver scenkonstens mångsidighet.

Konstnärerna, samfunden och andra aktörer på fältet har inbjudits att skriva och dela vidare sin egen konsts berättelse och kanon och påverka hur och på vilket sätt man berättar om konsten för publiken. Vi vill aktivt kalla kosntutövare i marginalen att delta i vårt arbete. Processen främjas med olika slag av projekt som gör innehållsproduktionen mångsidigare, där konstutövarna själva står i centrum. Ett omfattande samarbetsprojekt förverkligas med Museiverkets stipendium för innovativa projekt och med den producent som anställts för projektet och som påbörjar sitt arbete i november.

För att våra utställningar och vårt publikarbete skulle vara tillgängligt, vore det viktigt att erbjuda innehåll också på minoritetsspråk. För tillfället är museets utställningsspråk finska, svenska och engelska. De resurser som finns till förfogande sätter en gräns för att utställningarna förverkligas på andra språk. Vi är väl medvetna om de utmaningar som i synnerhet de ekonomiska ramarna utgör. Vi strävar efter att kringgå hindren och hitta nya lösningar så vidsträckt som möjligt och detta allt mer i framtiden.

I publikarbetet uppmärksammar vi specialgrupperna genom att bearbeta utbudet för varje kundgrupps behov och genom att förverkliga olika projekt. Museet har många års erfarenhet av att fungera med olika specialgrupper.Varje grupps besök lämnar ett permanent spår efter sig i verksamheten och museet vill lära sig av samarbetet. Det är möjligt att vid olika evenemang också erbjuda service och innehåll med en mer vidsträckt språkpalett. Vi söker lämplig projektfinansiering för att förverkliga översättningarna.

Samlingarna

Teatermuseet är ett riksomfattandee ansvarsmuseum, vars verksamhet styrs och regleras av museilagen. Museets samlingsverksamhet styrs dessutom av Teatermuseets stiftelses stadgar, samlingspolitik och lagringsplan. Lagringsområden är inhemsk professionell teater, dans, opera, cirkus och performancekonst. Museet tar emot materialdonationer t.ex. av scenkonstfältets institutioner och grupper, organisationer samt privatpersoner.

De traditionella scenkonstformerna i Finland har för det mesta representerat den s.k. majoriteten av befolkningen, och de samlingar Teatermuseet hittills har samlat in har betonats på samma sätt. År 2019 utvidgades Teatermuseets lagringsområde att också innehålla performancekonst och cirkus. Ännu kan vi inte utvärdera om detta material ökar mångstämmigheten också ur BIPOC-synvinkel.

Mångstämmighet och uppmärksammande av olika minoriteter är klara målsättningar i Teatermuseets samlingsarbete, och de fastslås också i museets samlingspolitik. För att uppnå målsättningarna finns behovet att vi i fortsättningen bedömer samlingarna och identifierar bristerna. Det förutsätter samarbete att identifiera och beakta områden, aktörer och verksamhetssätt som hamnar i marginalen.

Det är en väsentlig del av Teatermuseets arbete med samlingarna att arbeta tillsammans med aktörer inom scenkonstfältet. För att främja samarbetet har vi t.ex. sammankallat representanter för fältet till lagringsarbetsgrupperna samt anordnat seminarier, diskussionstillfällen och projekt för insamling av delaktiggörande material. I mån av möjlighet har vi också gått med i projekt som föreslagits av representanter för fältet. I fortsättningen är det viktigt att i samarbetet koncentrera sig också på teman kring likställdheten, mångformigheten och antirasismen.

Material gällande professionell scenkonst uppbevaras, förutom av Teatermuseet, även av en mängd andra minnesorganisationer, en del av uppbevaringsområdena ansluter sig direkt till BIPOC-perspektiv. Teatermuseet, som sitt områdes riksomfattande ansvarsmuseum, samarbetar intimt med övriga museer och arkiv i fråga om uppbevaring.

Scenkonstamatörernas material hör inte till Teatermuseets lagringsområden, men Teatermuseet vill väcka riksomfattande diskussion också om systematiskt beaktande av detta område. Likställdhetens och mångformighetens teman ska vara en del av den diskussion som förs med amatörfältet och minnesorganisationerna.

Då kulturarvet uppbevaras måste mångstämmigheten garanteras och materialets tillgänglighet utvecklas, men samtidigt ska datasekretessen beaktas. I förenandet av dessa målsättningar finns utmaningar som också förutsätter samarbete mellan flera olika sektorer.

Teatermuseet som en likställd arbetsplats

Teatermuseet godkänner inte någon form av osakligt bemötande, diskriminering, mobbning eller trakasserier. Varje anställd har rätt att känna sig trygg och kunna göra sitt jobb i en öppen och förtroendefull omgivning. Varje anställd är också skyldig att bygga upp en likställd arbetsgemenskap. Som arbetsgivare bär Teatermuseet ansvar för jämställdheten och vill beakta olika människor och synpunkter. Teatermuseet har de likställdhets- och jämställdhetsplaner som lagen förutsätter.

Då Teatermuseet rekryterar ny personal utesluter urvalskriterierna inte någon p.g.a. ålder, kön, bakgrund eller andra personliga egenskaper. Vid valet poängteras den yrkeskunskap och -erfarenhet som krävs för uppgiften.

Teatermuseets verksamhet styrs av museilagen, som förutsätter en viss formell utbildning för dem som väljs till museiprofessionella uppgifter. Vi identifierar de gömda strukturer i samhället, som t.ex. styr sökandet till utbildning. Ofta är vi, vid rekryteringen, i en situation där det inte finns någon person, som inte representerar majoritetsbefolkningen, som uppfyller den formella kompetensen för uppgiften. Vi vill dock verka mot strukturell rasism och t.ex. ta i bruk anonym rekrytering då vi fyller nya tjänster.

Utveckling och följande steg

Vi är medvetna om att vår verksamhet kunde utvecklas ytterligare.Teatermuseets verksamhet grundar sig på öppenhet och förtroende. Vi strävar efter att i fortsättningen utveckla vår verksamhet klarare, mer transparent och likställt.

 • Vår målsättning är att identifiera konst- och kulturbranschernas marginalgrupper och deras behov samt skapa verksamhetsmodeller för att få dem att ingå som en del av konstfältet.
 • Dialogen mellan fältet och museet ökar vid förnyelsen av utställningarna i samarbete med konstfältet, och vi väntar ivrigt på att projektet ska framskrida. Vi strävar efter att i vårt projekt föra fram konstens och konstnärernas mångformighet och få alla röster hörda.
 • Vi strävar efter att finna medel att finansiera ett erbjudande om våra utställningar och tjänster på minoritetsspråk och till minoritetsgrupper.
 • Vi strävar efter att också vid planeringen och förverkligandet av kompletterande program djärvare ta med olika konst- och kulturområdens marginalgrupper och föra fram arbetet mot rasism och diskriminering via innehållet i berättelsernas och de immersiva spelens händelser.
 • Vi förverkligar och strävar efter att planera publikarbetsprojekt där vi i synnerhet kan främja dialog och samtidigt utveckla vårt eget kunnande.
 • Vid våra rekryteringar tar vi i bruk anonym rekrytering.
 • Vi fäster uppmärksamhet vid rasistiska uttryck som eventuellt smugit sig in i talspråket och vardagligt tal.
 • Vi gör upp anvisningar för Teatermuseets antirasistiska verksamhet och verksamheten mot diskriminering och ser till att de beaktas i all vår verksamhet.
 • Vi inbjuder utomstående experter att diskutera med oss om scenkonstens material sett ur BIPOC-perspektiv.
 • Vi anordnar ett seminarium kring samlingarna, om likställdhet, mångformighet och antirasism i  samlingsarbetet. Vi sätter i gång med praktiskt arbete för att göra samlingarna mångsidigare.
 • I och med det kommande systemet gällande behärskandet av samlingarna ökar vi materialets tillgänglighet genom att gradvis och i mån av möjlighet publicera katalogiseringsuppgifter och digitalt material på nätet via Finna.
 • Vi utveckar långsiktigt arbete och våra verksamhetsmodeller. Målsättningen är att ett antirasistiskt grepp skulle skära igenom all museets verksamhet.
 • Vi lyssnar uppmärksamt på fältet och är redo att ändra våra verksamhetssätt och utveckla vår verksamhet tillsammans med konstfältet.

Vi vill uppmuntra aktörer inom konstfältet till en öppen dialog med oss. Ni kan ta kontakt i likställdhetsfrågor:

Museidirektör Raija-Liisa Seilo, 040 1922 301, raija-liisa.seilo @ teatterimuseo.fi

 

Haku