Teatermuseet

Ny syn på Kivi, webbpublikation

Vem var Aleksis Kivi, och vad vet vi om honom?

Fortsättningsvis är den rådande föreställningen om Kivi bilden av en sjuklig och missuppfattad författare som avlidit alldeles för ung, en uttolkare av finnens djupaste känslor. Genom många undersökningar har nya, och till en del även motstridiga synpunkter på Kivi öppnat sig. Vi vill presentera Kivi också för nya generationer, uppdatera honom och hans produktion i förhållande till vår tid. Aleksis Kivi var en begåvad, målmedveten, bildad författare, som följde med sin tid och som under drygt tio år hann skriva en omfattande och mångsidig produktion. Kivis texter framförs fortlöpande på finska scener. Också i dag är Aleksis Kivis bild av människan igenkännbar och sann.

Som en del av den publikation vi sammanställt för utställningen, och för att vidga och fördjupa perspektiven, har vi fört ihop fem artiklar av skribenter, som alla har ett nära förhållande till Kivi, men som alla har en skild anknytning till honom.

Vesa Tapio Valo har framför allt blivit bekant med Kivi i sin egenskap av regissör och författare. Han begrundar Kivi som en kreativ person i 1800-talets Finland och lyfter fram teman som också inverkat på hans egna scenadaptioner.

Riitta Pohjola-Skarp är en litteraturforskare som bl.a. undersökt internationella influenser i den finska litteraturen. Nu granskar hon Kivis produktion på det europeiska litteraturfältet och lyfter fram centrala bakgrundspåverkare i Kivis texter.

Pentti Paavolainen har forskat kring finsk teater under nästan hela sin karriär och i synnerhet kring Kaarlo Bergbom under de senaste åren. Paavolainen kopplar samman Kivi med sin egen tids teater och ger en överblick över Sju bröders föreställningstradition från 1800-talets slut till våra dagar.

Pekka Niemelä är biolog och skogsforskare, som också tidigare har granskat konstnärers och författares förhållande till naturen och den betydelse detta haft på deras produktion. I sin artikel leder han oss in i den skog som fungerade som Kivis centrala inspirationskälla.
 

Ladda ner publikationen


NY SYN PÅ KIVI
Teatermuseets webbpublikationer 6
© Scribenter 2018
Redigering: Raija-Liisa Seilo
Fotoredaktion: Pälvi Laine
Layout: Ilona Kemppainen
Teatermuseet 2019
ISBN 978-952-67846-5-6 (pdf)
ISSN 2669-8900

 

Haku