Teatermuseet

Teatermuseet lagrar coronatiden

19.05.2020

Teatermuseet har påbörjat ett samtidsdokumentprojekt, där man lagrar den tid av undantagstillstånd som coronaepidemin förorsakat, sedd ur scenkonstens synvinkel. Föreställningsverksamheten upphörde i praktiken i mars 2020 och teatrarna, dansteatrarna, cirkus- och övriga scenkonstgrupper stod plötsligt inför en helt ny situation. Mycket snabbt började aktörerna inom scenkonstfältet ta nya verksamhetsformer i bruk. Då föreställningssäsongen avbröts i och med mötesförbudet, flyttades föreställningar till olika plattformar på webben och samtidigt ändrade de form. Åskådarupplevelserna flyttade också till webben och hemmasofforna.

Vi dokumenterar coronavåren för professionella inom scenkonsten (enkäten öppnas i maj), såväl konstnärlig, som produktions- och teknisk personal, genom en enkät där vi t.ex. utreder hur coronan inverkade på det dagliga arbetet och arbetssätten. I den andra enkäten, som riktar sig till teatrar, dans- och cirkusgrupper samt andra scenkonstgrupper, kartlägger vi bl.a. hur sammanslutningarna har klarat av våren och vilka slags förändringar coronan medförde. Den tredje enkäten riktas till scenkonstens publik.

Internet, med de olika tjänster webben erbjuder, spelar en central roll i förmedlandet av föreställningar under coronatiden. Nationalbiblioteket lagrar, som ett specialprojekt, scenkonstens webbinnehåll i Finländska webbarkivet. Teatermuseet samarbetar med biblioteket genom att göra upp listor över webbplatser att lagra, och även andra webbtjänster, men vi önskar mer lagringstips! Förslag på innehåll att lagra kan sändas direkt till Nationalbiblioteket. (Nationalbibliotekets blankett finns endast på finska).

Vid sidan av enkätsvaren önskar man till museets arkiv fotografier från coronavårens föreställningar och hur det ser ut bakom kulisserna. Vi vill också ha bilder från hemmasalongerna till våra samlingar. Man kan även erbjuda föremål. Dessutom kommer vi att mer omfattande lagra några av de helt nya föreställningar och produktioner som förverkligats under coronavåren.

Nationalbiblioteket samlar in tips om webbmaterial till 7.6, varefter webbplatserna lagras. Teatermuseets lagringsprojektet fortgår till årets slut.

Läs närmare om dokumenteringsprojektet här.

Haku