Teatermuseet

Teatermuseets ansvarsområde utvidgas - museet kommer också att ansvara för cirkus och performanskonst

08.01.2019

Styrelsen för Teatermuseets stiftelse har vid sitt möte 27.8.2018 beslutat att utvidga museets ansvarsområde och verksamhetsfält. I fortsättningen kommer museet, som upprätthålls av stiftelsen för Teatermuseet, att ha ansvar för finsk teater, dans, opera, cirkus och performanskonst. Beslutet föregicks av förhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet samt med Museiverket.

Stiftelsen för Teatermuseet grundades år 1962 och som dess uppgift stipulerades då att upprätthålla Teatermuseet och främja forskningen, undervisningen samt kunskapen om finländsk teaterkultur. Hittills har museet ansvarat för att i olika form bevara finländsk professionell teater, dans och opera.

Sedermera har scenkonstfältet förändrats och mångformigats, och gränserna mellan konstformerna har blivit lägre eller avlägsnats. Behovet att utvidga verksamhetsfältet och omsorgen om att i synnerhet cirkusmaterialet ska bevaras har man redan länge varit medveten om både i Teatermuseet och inom konstfältet. Under hela 2000-talet har man fört diskussioner om cirkussamlingarnas öde och upprepade gånger fört fram sin oro över bevarandet av det unika materialet.

Det beslut styrelsen för Teatermuseets stiftelse gjort under ledning av Undervisnings- och kulturministeriet samt Museiverket svarar på den utveckling som sker inom konstfältet. Det kommer inte att gå i en handvändning att förändra Teatermuseet till ett museum som täcker hela scenkonstfältet, men de första stegen har tagits i den riktningen. I och med besluten ligger stora förändringar framför oss, både i fråga om utställningsarbetet och arbetet med samlingarna. Vi har förmodligen också ett namnbyte framför oss, så att museets namn bättre motsvarar ansvarsområdets mångformighet.

Man har satt igång med förberedelsearbetet gällande utvidgningen. Förnyelse- och utvidgningsplanerna i fråga om utställningarna i Kabelfabriken har påbörjats och de förverkligas, beroende på finansieringen, under de närmaste åren. I kommande utställningar och utställningspolitik kommer man att, mer heltäckande än tidigare, föra fram alla de konstformer museet representerar.

Då det gäller samlingarna kommer det största trycket att ligga på mottagandet av cirkusmaterialet. Under hösten påbörjade vi tillsammans med cirkusens informationscentral en kartläggning av cirkusmaterial som privatpersoner har i sin ägo. I nästa skede planerar vi hur cirkusmaterialets museisamling ska utformas och med vilka steg och vilken tidtabell vi kan börja ta emot material.

Det lyckas inte för oss att ensamma bygga upp ett modernt museum, utan det förutsätter samarbete mellan museet och scenkonstfältets konstnärer, informationscentraler och andra aktörer.

I mars förra året anordnades det första diskussionstillfället om Teatermuseets framtid, öppet för alla, och dialogen fortsätter. Vi tror och hoppas på fruktbart samarbete och dialog med fältet också i fortsättningen.

Tilläggsuppgifter:
Raija-Liisa Seilo, museichef, raija-liisa.seilo@teatterimuseo.fi
Ilona Kemppainen, informatör, ilona.kemppainen@teatterimuseo.fi

Haku